PTE Sınavında Çıkmış Verb (Fiil) Kelime Listesi

PTE Sınavında Çıkmış Verb (Fiil) Kelime Listesi

Abandon: Terk etmek, bırakmak
Absorb: Kavramak, emmek
Accelerate: Hızlanmak, hız kazanmak
Accept: Kabul etmek, kabullenmek
Accumulate: Toplamak, biriktirmek
Achieve: Başarmak, elde etmek
Acquire: Kazanmak, elde etmek
Adapt: Uydurmak, uyarlamak, uyum sağlamak
Add: Eklemek
Adjust: Ayarlamak, uydurmak, alıştırmak
Adopt: Benimsemek, kabul etmek
Advance: İlerletmek, geliştirmek
Advertise: Reklâmını yapmak, reklâm yapmak
Affect: Etkilemek, etki etmek
Afford: Parası yetmek, gücü yetmek
Agree: Aynı fikirde olmak
Aid: Yardım etmek, yardımcı olmak
Alarm: Telaşlandırmak, korkutmak
Allow: Bırakmak, izin vermek
Alter: Değiştirmek, başkalaştırmak
Amaze: Hayrete düşürmek, şaşırtmak
Analyze: Analiz etmek, tahlil etmek
Appeal: İlgisini çekmek, hoşuna gitmek
Appear: Görünmek, ortaya çıkmak,belirmek
Apply: Başvuruda bulunmak, başvurmak
Appreciate: Takdir etmek, değerini bilmek, kıymetini anlamak
Approach: Yaklaşmak, yanaşmak
Argue: Tartışmak, görüşmek
Arouse: Uyandırmak, kaldırmak, artmak
Arrive: Varmak
Assert: Söylemek, iddia etmek, ileri sürmek
Assess: Değer biçmek, belirlemek
Assign: Vermek, tahsis etmek, göreve seçmek
Associate: Birleştirmek, ortak olmak, ortak etmek
Assume: Farz etmek, saymak
Attach: Eklemek, iliştirmek, takmak
Attack: Saldırmak, hücum etmek
Attain: Ulaşmak, erişmek
Attempt: Teşebbüs etmek, kalkışmak
Attend: Katılmak
Attract: Çekmek, ilgisini çekmek
Attribute: Bağlamak, dayandırmak
Avoid: Kaçınmak, sakınmak
Balance: Tartmak, dengelemek
Ban: Yasaklamak
Battle: Savaşmak, mücadele etmek
Beat: Vurmak, dövmek
Believe: İnanmak, güvenmek
Betray: İhanet etmek, hıyanet etmek, ifşa etmek
Bite: Isırmak, dişlemek, sokmak
Boost: Artırmak, yükseltmek
Borrow: Ödünç almak
Break: Kırmak
Breathe: Solumak, nefes almak
Breed: Doğurmak, çoğalmak
Build: İnşa etmek
Burn: Yanmak, yakmak
Bustle: Telaş etmek, koşuşturmak
Calculate: Hesap yapmak, hesap etmek, hesaplamak
Capture: Yakalamak, ele geçirmek,yansıtmak
Carry: Taşımak, götürmek
Cause: Sebep olmak
Challenge: Düelloya davet etmek, meydan okumak
Circle: Çevrelemek, kuşatmak, daire çizmek
Claim: İstemek, talep etmek, iddia etmek
Classify: Sınıflandırmak, sınıflamak, ayırmak
Close: Kapatmak
Coin: Sözcük uydurmak, deyim bulmak
Collapse: Çökmek, düşmek, yıkılmak
Collect: Toplamak
Combine: Birleştirmek, kombine etmek
Commit: İşlemek, suç işlemek
Communicate: İletişim kurmak
Compare: Karşılaştırmak, mukayese etmek
Compete: Yarışmak, rekabet etmek
Complicate: Karıştırmak, güçleştirmek
Compose: Oluşturmak, bestelemek
Comprise: Kapsamak, içermek, içine almak
Concentrate: Yoğunlaşmak, bir yerde toplamak
Conclude: Bitirmek, sonuçlandırmak
Condense: Yoğunlaşmak, koyulaşmak
Conduct: Yönetmek, düzenlemek
Confuse: Şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
Connect: Bağlamak, bitiştirmek
Consider: Dikkate almak, hesaba katmak
Consist: Oluşmak, meydana gelmek
Construct: İnşa etmek, yapmak
Consult: Danışmak, başvurmak
Consume: Tüketmek, harcamak, bitirmek
Contact: İlişki kurmak, irtibat kurmak
Contain: Kapsamak, içermek
Contaminate: Kirletmek, bozmak, bulaştırmak
Continue: Devam etmek, sürmek
Contract: Bir hastalık kapmak, yakalanmak
Contribute: Katkıda bulunmak, vermek
Control: Kontrol etmek
Convert: Değiştirmek, çevirmek, dönüştürmek
Convey: Taşımak, nakletmek, iletmek
Convince: İkna etmek, inandırmak
Cope: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Cost: Mal olmak
Count: Saymak, hesaba katmak
Cover: Kapamak, örtmek, kaplamak
Create: Oluşturmak, yaratmak
Cultivate: İşlemek, ekip biçmek
Cure: İyileştirmek, tedavi etmek
Curve: Eğmek, bükmek, kavis çizmek
Damage: Hasar yapmak, zarar vermek
Debate: Çekişmek, tartışmak
Decay: Çürütmek, çürümek, bozmak
Decide: Karar vermek, kararlaştırmak
Declare: Açıklamak, beyan etmek, ifade vermek
Decline: Azalmak, düşmek, geri çevirmek
Decorate: Süslemek, bezemek, dekore etmek
Decrease: Küçülmek, azaltmak, eksiltmek
Deduce: Anlamak, sonuç çıkarmak
Define: Tanımlamak, belirtmek, tarif etmek
Delay: Geciktirmek, ertelemek
Demand: İstemek, talep etmek
Demonstrate: Göstermek, gösteri yapmak
Depend: E bağlı olmak,
Derive: Türetmek, kaynaklanmak
Describe: Tanımlamak, tarif etmek
Design: Tasarlamak, dizayn etmek
Desire: İstemek, şiddetle arzu etmek
Destroy: Tahrip etmek, yıkmak
Detect: Keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak
Determine: Kararlaştırmak, belirlemek,karara bağlamak,
Devastate: Mahvetmek, tahrip etmek
Develop: Gelişmek, ilerlemek
Diagnose: Teşhis etmek, tanımlamak
Differ: Benzememek, farklı olmak
Diminish: Azaltmak, eksiltmek, azalmak
Direct: Yönetmek, yönlendirmek
Disagree: Aynı fikirde olmamak, uyuşmamak
Disappear: Gözden kaybolmak, yok olmak
Disappoint: Hayal kırıklığına uğratmak, ümidini boşa çıkarmak
Discover: Keşfetmek, ortaya çıkarmak
Discuss: Tartışmak, görüşmek
Dismiss: Bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak
Display: Sergilemek, göstermek
Dispute: Tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
Dissolve: Sona erdirmek, feshetmek
Divide: Bölmek, ayırmak
Dominate: Egemen olmak, hakim olmak
Draw: Çizmek
Drill: Çalıştırmak, talim yapmak,
Drop: Düşmek, düşürmek, alçalmak
Ease: Kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
Educate: Eğitmek, okutmak, yetiştirmek
Emerge: Ortaya çıkmak, doğmak
Emigrate: Göçmek, göç etmek
Emit: Çıkarmak, yaymak, yayınlamak
Emphasize: Vurgulamak, üzerinde durmak
Employ: Çalıştırmak, iş vermek
Enable: Yetki vermek, izin vermek, olanak vermek
Encounter: Karşılaşmak, rastlaşmak
Encourage: Cesaretlendirmek, desteklemek
End: Sona ermek, bitmek
Endanger: Tehlikeye atmak
Endeavour: Çabalamak, uğraşmak, çaba harcamak
Engage: İşe almak, tutmak, meşgul etmek, bağlamak
Ensure: Sağlama almak, garantiye almak
Equip: Donatmak
Erupt: Püskürmek, fışkırmak, patlamak
Establish: Kurmak, yapmak, yerleştirmek
Estimate: Tahmin etmek, değer biçmek
Evolve: Geliştirmek, gelişmek, evrim geçirmek
Examine: Denetlemek, İncelemek
Exchange: Değiştirmek, değiş tokuş etmek
Excite: Heyecanlandırmak, heyecan uyandırmak
Exercise: Uygulamak, egzersiz yapmak
Exhaust: Tüketmek, bitirmek
Exhibit: Göstermek, ortaya koymak
Exist: Var olmak, olmak, bulunmak
Expand: Büyütmek, yayılmak, genişlemek
Expect: Ummak, beklemek
Explain: Açıklamak
Explore: Keşfetmek, araştırmak
Export: İhraç etmek, dışarıya satmak
Expose: Ortaya çıkarmak, maruz bırakmak
Express: İfade etmek, anlatmak, açıklamak
Extend: Genişletmek, yaymak, uzatmak
Fail: Başaramamak, becerememek
Fear: Korkmak, endişe etmek
Feed: Beslemek, yiyecek vermek
Finish: Bitmek, sona ermek
Fix: Tamir etmek, yerleştirmek,sabit
Flourish: Gelişmek, büyümek
Flow: Akmak, dolaşmak, süzülmek
Focus: Odaklamak, bir noktada toplamak, yoğunlaşmak
Follow: İzlemek, takip etmek, uymak
Force: Zorlamak, mecbur etmek
Form: Oluşturmak
Found: Kurmak
Freeze: Donmak, buzlanmak
Function: İşlemek, çalışmak
Gain: Kazanmak, kâr etmek
Gather: Toplamak, bir araya getirmek, tutmak
Generate: Üretmek, meydana getirmek
Grasp: Kapmak, tutmak, yakalamak
Grind: Öğütmek, ezmek, bilemek
Grow: Büyümek, yetiştirmek
Guess: Tahmin etmek, zannetmek
Guide: Rehberlik etmek, yönlendirmek
Handle: Ele almak, idare etmek, kıvırmak
Hang: Asmak, takmak, sarkıtmak
Happen: Olmak, vuku bulmak
Hear: Duymak
Hide: Saklamak, gizlemek, saklı tutmak
Hit: Vurmak, çarpmak, isabet ettirmek
Hold: Tutmak, elinde tutmak
Hunt: Avlamak, avlanmak, kovalamak
Identify: Tanımak, kimliğini saptamak
Ignore: Önemsememek, görmezlikten gelmek
Imagine: Hayal etmek, düşlemek, düşünmek
Imply: İma etmek, ifade etmek
Impose: Yüklemek, zorlamak, etkilenmek
Improve: Geliştirmek, iyileştirmek, ilerletmek
Include: Dâhil etmek, kapsamak
Increase: Artmak, çoğalmak, çoğaltmak
Indicate: Göstermek, belirtmek, işaret etmek,sinyal vermek
Induce: İkna etmek, kandırmak, teşvik etmek
Infect: Bulaştırmak, enfekte etmek
Infer: Bir sonuca varmak
Influence: Etkilemek, tesir etmek
Inform: Bildirmek, bilgi vermek, haber vermek
Inhabit: Oturmak, ikamet etmek
Initiate: Başlatmak, ön ayak olmak
Instruct: Öğretmek, bilgilendirmek
Intend: Niyet etmek, kastetmek
Interfere: Araya girmek, burnunu sokmak
Interpret: Yorumlamak, çevirmek
Intervene: Arada olmak, araya girmek
Introduce: Tanıştırmak, tanıtmak
Invent: İcat etmek, bulmak, atmak
Invest: Yatırmak, yatırım yapmak
Investigate: İncelemek, araştırmak
Involve: İçermek, kapsamak
Isolate: İzole etmek, dışlamak
Issue: Yayınlamak, bildirmek
Judge: Yargılamak, karara varmak
Keep: Tutmak, bulundurmak
Knot: Bağlamak, düğümlemek
Launch: Başlatmak, girişmek
Lead: Başında olmak, yol göstermek,öncülük etmek
Leak: Sızmak, kaçak yapmak, akmak
Lie: Yalan söylemek, kandırmak
Limit: Kısıtlamak, sınırlandırmak
Link: Bağlamak, birleştirmek
Locate: Yerleşmek, oturmak
Lock: Kilitlemek
Lose: Kaybetmek
Lower: İndirmek, azaltmak
Maintain: Sürdürmek, sağlamak
Manage: Başarmak, becermek
Manipulate: El ile işletmek, idare etmek
Manufacture: Üretmek, imal etmek
Mark: İşaretlemek, damgalamak, çizmek
Master: Öğrenmek, hakim olmak
Matter: Önemi olmak, önemli olmak
Mean: Anlamına gelmek, demek istemek
Measure: Ölçmek, tartmak, ölçüsünü almak
Melt: Erimek, eritmek
Mention: Söz etmek, bahsetmek, dile getirmek
Mine: Kazmak, maden işletmek
Mock: Alay etmek, eğlenmek
Monitor: İzlemek, gözlemek
Neglect: Aldırmamak, ihmal etmek
Nerve: Cesaret vermek, güçlendirmek
Notice: Fark etmek, dikkat etmek
Object: İtiraz etmek, karşı çıkmak
Observe: Görmek, gözetlemek, gözlemek
Obtain: Sağlamak, elde etmek, edinmek
Occupy: Tutmak, işgal etmek, meşgul etmek
Occur: Çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak
Offer: Teklif etmek, sunmak
Operate: Çalışmak, işletmek, etki etmek
Oppose: Karşı koymak, karşı çıkmak
Oppress: Sıkmak, bunaltmak, ezmek
Order: Sipariş vermek
Organize: Düzenlemek, kurmak
Originate: Kaynaklanmak, meydana gelmek
Overcome: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Owe: Borçlu olmak, minnettar olmak
Perceive: Algılamak, hissetmek, sezmek
Perform: Yapmak, yerine getirmek, uygulamak
Permit: İzin vermek, olanak vermek
Plunder: Yağmalamak, talan etmek
Point: Göstermek, işaret etmek
Pollute: Kirletmek, bozmak
Portray: Portresini yapmak, tasvir etmek
Possess: Sahip olmak, elinde bulundurmak
Predict: Önceden haber vermek, tahmin etmek
Prefer: Tercih etmek, yeğlemek
Prepare: Hazırlamak, hazırlık yapmak
Preserve: Korumak, muhafaza etmek
Press: Baskı yapmak, sıkıştırmak, bastırmak
Prevent: Önlemek, engel olmak
Print: Basmak, yayınlamak
Produce: Üretmek
Progress: İlerlemek, ileri gitmek
Prolong: Uzatmak, sürdürmek
Promise: Söz vermek, vaat etmek
Promote: Yükseltmek, terfi ettirmek
Propose: Önermek, teklif etmek
Protect: Korumak, gözetmek
Prove: Kanıtlamak, ispat etmek
Provide: Sağlamak, karşılamak, temin etmek
Publish: Yayınlamak, basmak
Purchase: Satın almak, elde etmek, kazanmak
Radiate: Yaymak, saçmak, ışın yaymak
Raise: Yükseltmek, büyütmek
Reach: Ulaşmak, erişmek
React: Tepki vermek, tepkimek
Realize: Fark etmek, farkına varmak
Reason: Düşünmek, muhakeme etmek
Receive: Almak, teslim almak, kabul etmek
Recognize: Tanımak, farkına varmak
Recover: İyileşmek, düzelmek, toplamak
Reduce: Azaltmak, indirmek, küçültmek
Refer: Atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
Reflect: Yansıtmak, aksettirmek
Refuse: Reddetmek, kabul etmemek
Regard: Dikkate almak, hesaba katmak, düşünülmek
Register: Kayda geçirmek, kaydetmek
Regulate: Düzenlemek, düzenleme yapmak
Reject: Reddetmek, geri çevirmek
Relate: Bağlı olmak, ilgili olmak
Relax: Rahatlamak
Release: Serbest bırakmak, salıvermek
Relieve: Rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek
Rely: İnanmak, güvenmek, itimat etmek
Remain: Kalmak, durmak, geriye kalmak
Remember: Hatırlamak
Remove: Kaldırmak, çıkarmak
Render: Vermek, çevirmek, yorumlamak
Repair: Tamir etmek
Repeat: Tekrarlamak, tekrar etmek
Replace: Değiştirmek, yerine koymak
Report: Rapor etmek, anlatmak, söylemek
Represent: Temsil etmek
Require: Gerektirmek, istemek
Research: Araştırmak, incelemek
Reserve: Ayırmak, tutmak
Resolve: Karar vermek, karara bağlamak
Respect: Saygı göstermek, saymak
Respond: Cevap vermek, yanıtlamak
Rest: Dinlenmek, mola vermek
Restrict: Sınırlamak, kısıtlamak
Retain: Alıkoymak, tutmak, sürdürmek,devam ettirmek
Return: Dönmek, geri dönmek
Reveal: Açığa çıkarmak
Rise: Kalkmak, yükselmek
Risk: Tehlikeye atmak, göze almak
Ruin: Mahvetmek, bozmak
Rule: Yönetmek, hükmetmek
Sacrifice: Kurban etmek, kıymak, feda etmek
Saturate: Doyurmak, emdirmek, ıslatmak
Save: Biriktirmek, tasarruf
Scatter: Saçmak, perişan etmek, saçıp savurmak
Scheme: Tasarlamak, düzenlemek
Secure: Korumak
Seek: Aramak, aranmak, araştırmak, almak
Select: Seçmek, ayırmak, ayıklamak
Sense: Hissetmek, algılamak, sez
Separate: Ayırmak, bölmek, dağılmak
Serve: Hizmet etmek
Set: Koymak, yerleştirmek, takmak
Settle: Oturmak, yerleşmek
Shame: Utandırmak, mahcup etmek
Shape: Biçim vermek, biçimlendirmek
Share: Paylaşmak, bölüşmek, katılmak
Shed: Dökmek, akıtmak, yaymak
Shift: Değiştirmek, değişmek
Shock: Kalbini kırmak, şok etmek
Show: Göstermek
Sleep: Uyumak
Slide: Kötü yola düşmek, kaymak
Solve: Çözmek, çözüm bul
Spoil: Şımartmak, bozmak
Spread: Yaymak, sürmek, sermek
Stage: Sahnelemek, düzenlemek
Stare: Gözlerini dikmek, gözünü dikmek
State: Belirtmek, ifade etmek, söylemek
Stick: Katlanmak, sokmak
Stimulate: Teşvik etmek, özendirmek
Stress: Stres, bunalım
Struggle: Mücadele etmek, çabalamak
Submit: Teslim etmek, sunmak
Succeed: Başarmak
Suffer: Acı çekmek, zarar görmek
Suggest: Önermek, teklif etmek
Supply: Karşılamak, sağlamak, gidermek
Support: Tutmak, desteklemek
Suppress: Bastırmak, zapt etmek, durdurmak
Surprise: Sürpriz yapmak, şaşırtmak
Surround: Etrafını çevirmek, sarmak
Survey: Bakmak, incelemek, araştırmak
Survive: Yaşamayı sürdürmek
Sustain: Desteklemek, taşımak, çekmek
Sweep: Süpürmek
Tackle: Çaresine bakmak
Tax: Vergilendirmek, vergi koymak
Tend: Yönelmek, eğilimi olmak
Threaten: Tehdit etmek, gözünü korkutmak
Thrive: Gelişmek, serpilmek, ilerleme kaydetmek
Touch: Dokunmak, ellemek, değmek
Transform: Dönüştürmek, haline gelmek
Travel: Seyahat etmek
Treat: Davranmak, tedavi etmek
Trigger: Başlatmak, neden olmak
Trust: Güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
Undergo: Katlanmak, çekmek, geçirmek
Underlie: Altında yatmak, temelini oluşturmak
Undertake: Üstlenmek, yüklenmek
Unite: Birleştirmek, bağlamak
Vary: Çeşitlilik göstermek
Vote: Oy vermek, oy kullanmak
Warn: Uyarmak, ikaz etmek
Waste: İsraf etmek, çarçur etmek
Wave: Dalgalanmak, sallanmak
Witness: Şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
Wonder: Merak etmek, hayret etmek, şaşmak
Worry: Kaygılanmak, merak etmek

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

pte Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!